แผนที่บ่อเหมืองแม่เมาะ
    ปริมาณน้ำฝน :   น้อย   ปานกลาง    หนัก   หนักมาก   ไม่มีฝน
    ระดับน้ำ :   ปกติ   เตือนภัย   วิกฤติ   ไม่มีข้อมูล
    ปริมาณน้ำ :   ปกติ   เตือนภัย   วิกฤติ
หมายเหตุ :    N/A = ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด,   ' - ' =  ระบบสื่อสารขัดข้อง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :     18,091                      ผู้เข้าชมภายนอก :       9,145        ผู้เข้าชมภายใน :       8,946       (ตั้งแต่ 26 มกราคม 2559)
ท่านสามารถชมเว็บไซต์นี้ด้วยขนาดเหมาะสมที่   ความละเอียด : 1024x728   Text Size : Medium
ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดแบบอัตโนมัติใช้เพื่อการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากมีการนำข้อมูลไปใช้ในธุรกรรมใดๆ
พัฒนาโดย    กองพัฒนาระบบสายงานกลาง (กพก-ห.)     ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (อจส.)     โทร. 64414, 64417