รูปตัดลำน้ำสถานี TD03 เหนือฝายมหาสารคาม

รูปตัดลำน้ำสถานี TD03 ท้ายฝายมหาสารคาม