สถานีTU10 ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) จ.ขอนแก่น