ลุ่มน้ำน่าน ช่วงเวลา แกน Y
  ปริมาณน้ำฝน   ย้อนหลัง 7 วัน   ระบุช่วงเวลา     Min-Y :
  ระดับน้ำ    ย้อนหลัง 1 เดือน   วันที่เริ่มต้น Click Here to Pick up the timestamp    Max-Y :
  ปริมาณน้ำ     วันที่สิ้นสุด  Click Here to Pick up the timestamp