รูปตัดลำน้ำสถานี โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี
ค่าระดับน้ำที่ ม.(รทก.) = ค่า ZG + ค่าระดับน้ำ (เมตร)      ค่า ZG = -1.28 ม.(รทก.)
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :    32,844      (ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2554)             ผู้เข้าชมภายนอก :      12,723       ผู้เข้าชมภายใน :      4,193       (ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2555)
ท่านสามารถชมเว็บไซต์นี้ด้วยขนาดเหมาะสมที่   ความละเอียด : 1024x728   Text Size : Medium
ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดแบบอัตโนมัติใช้เพื่อการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากมีการนำข้อมูลไปใช้ในธุรกรรมใดๆ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล  กองจัดการทรัพยากรน้ำ  ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  โทร. 0-2436-8170
ผู้ดูแลเว็บไซต์  กองพัฒนาระบบสายงานกลาง  ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ  โทร. 0-2436-4417