ระบบโทรมาตร
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนจุฬาภรณ์และเขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนปากมูลและเขื่อนสิรินธร
เขื่อนน้ำพุง
เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนบางลาง
เหมืองแม่เมาะ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โรงไฟฟ้า & ลุ่มน้ำ
สถานีโทรมาตร
ระบบติดตาม ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์โทรมาตร กฟผ.
ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดแบบอัตโนมัติ ใช้เพื่อการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากมีการนำข้อมูลไปใช้ในธุรกรรมใดๆ
ท่านสามารถชมเว็บไซต์นี้ด้วยขนาดเหมาะสมที่   ความละเอียด : 1024x728   Text Size : Medium
ผู้รับผิดชอบข้อมูล  กองจัดการทรัพยากรน้ำ  ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  โทร. 0-2436-8170
ผู้ดูแลเว็บไซต์  กองพัฒนาระบบสายงานกลาง  ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ  โทร. 0-2436-4417
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย