สถานี
RTU#1 พื้นที่ A4.1
RTU#2 พื้นที่ WW-C1
RTU#3 พื้นที่ SW
RTU#4 พื้นที่ SE
RTU#5 พื้นที่ NW Dump
MM01 ต้นคลองผันน้ำหลัก