สถานี
RTU#1 พื้นที่ A4.1
RTU#2 พื้นที่ WW-C1
RTU#3 พื้นที่ SW
RTU#4 พื้นที่ SE
RTU#5 พื้นที่ NW Dump
MM02 ปลายคลองห้วยหลวง
MM03 ปลายคลองผันน้ำหลัก
MM04 สะพานหางฮุง
MM05 อ่างตกตะกอน N
MM06 อ่างตกตะกอน NE
MM07 อ่างตกตะกอน SW
MM08 อ่างตกตะกอนห้วยทราย
MM09 อ่างฟื้นฟู
MP01 เขื่อนแม่จาง
MP02 เขื่อนแม่ขาม
MP03 ฝายท่าสี
MP04 อ่างตกตะกอนห้วยเป็ด
MS01 สถานีหลักเหมืองแม่เมาะ
MS02 กจน-พ. นนทบุรี
MS03 สถานีหลัก อรค.