แผนที่ลุ่มน้ำและสถานี
    ปริมาณน้ำฝน :   น้อย   ปานกลาง    หนัก   หนักมาก   ไม่มีฝน
    ระดับน้ำ :   ปกติ   เตือนภัย   วิกฤติ   ไม่มีข้อมูล
    ปริมาณน้ำ :   ปกติ   เตือนภัย   วิกฤติ
    ปริมาณน้ำฝน (สสนก.) :   น้อย   ปานกลาง    หนัก   หนักมาก   ไม่มีฝน   ไม่มีข้อมุล
สถานี ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม/วินาที)
ปริมาณน้ำฝน (มม.) วันเวลาล่าสุด
(ว-ด-ป)
ตรวจวัด
ทุก 15 นาที
ล่าสุด 15 นาที
ย้อนหลัง
7:00 ถึง ปัจจุบัน เมื่อวานนี้
 ระบบโทรมาตรเขื่อนจุฬาภรณ์
 ระบบโทรมาตรเขื่อนอุบลรัตน์
 ระบบโทรมาตรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ** อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล **
หมายเหตุ :    N/A = ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด,   ' - ' =  ระบบสื่อสารขัดข้อง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :    129,325                     ผู้เข้าชมภายนอก :      103,445       ผู้เข้าชมภายใน :      25,876       (ตั้งแต่ 23 กันยายน 2556)
** เพื่อความถูกต้องในการแสดงผล โปรดใช้ Browser เช่น Google chrome , Firefox , safari ในการเข้าชม **
ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดแบบอัตโนมัติใช้เพื่อการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากมีการนำข้อมูลไปใช้ในธุรกรรมใดๆ
พัฒนาโดย    กองพัฒนาระบบสายงานกลาง (กพก-ห.)     ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (อจส.)     โทร. 64414, 64417