แผนที่ลุ่มน้ำน่านและสถานี
สถานี ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม/วินาที)
ปริมาณน้ำฝน (มม.) วันเวลาล่าสุด (ว-ด-ป)
ตรวจวัดทุก 15 นาที
ล่าสุด 15 นาที
ย้อนหลัง
7:00 ถึง
ปัจจุบัน
เมื่อ
วานนี้
สถานี ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน
ม.(รทก.)
ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง
(ล้าน ลบ.ม.)
ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
(ล้าน ลบ.ม.)
ระบายน้ำผ่าน spillway
(ล้าน ลบ.ม.)
วันเวลาล่าสุด (ว-ด-ป)
ตรวจวัดทุก 1 ชั่วโมง
ชั่วโมงล่าสุด 00:00 ถึง ปัจจุบัน เมื่อวานนี้ ชั่วโมงล่าสุด 00:00 ถึง ปัจจุบัน เมื่อวานนี้ ชั่วโมงล่าสุด 00:00 ถึง ปัจจุบัน เมื่อวานนี้
หมายเหตุ: N/A = ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด, ' - ' = ระบบสื่อสารขัดข้อง