รูปตัดลำน้ำสถานี โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี
ค่าระดับน้ำที่ ม.(รทก.) = ค่า ZG + ค่าระดับน้ำ (เมตร)      ค่า ZG = -1.28 ม.(รทก.)
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :    26,743      (ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2554)             ผู้เข้าชมภายนอก :      7,226       ผู้เข้าชมภายใน :      3,589       (ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2555)
ท่านสามารถชมเว็บไซต์นี้ด้วยขนาดเหมาะสมที่   ความละเอียด : 1024x728   Text Size : Medium
ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดแบบอัตโนมัติใช้เพื่อการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากมีการนำข้อมูลไปใช้ในธุรกรรมใดๆ
พัฒนาโดย    กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.)     ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.)     โทร. 64425, 64422